ໂທ: 031 212 181 | ອີເມວ: schampamai@yahoo.com


<ວັດທະນະທຳ »

ການຫາລືກແຕ່ງດອງ

ສັງຄົມປັດຈຸບັນ ເຖິງວ່າວິທະຍາສາດມີຄວາມກ້າວໜ້າ ແຕ່ຄົນສ່ວນຫຼາຍໂດຍສະເພາະຊາວພຸດກໍຍັງມີຄວາມເຊື່ອຖືຮີດເກົ່າຄອງຫຼັງ ທີ່ເຖົ້າແກ່ບູຮານເຄີຍເຮັດເຄີຍກະທຳມາ.ການຫາລືກແຕ່ງດອງຂອງຄົນບູຮານນັບວ່າເປັນຮີດຄອງໜຶ່ງທີ່ສັງຄົມເຮົາຍັງເຊື່ອຖື.ເພາະນອກຈາກເປັນການປະຕິບັດຕາມຮີດຕາມຄອງແລ້ວຍັງສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ແກ່ຄູ່ສົມລົດໄດ້ມີກຳລັງໃຈກະທຳທຸກສິ່ງຢ່າງ ເພື່ອສ້າງຊີວິດຂອງຕົນໃຫ້ເປັນຕູ່ຜົວໜຶ່ງເມຍດຽວ, ເປັນຄອບຄົວວັດທະນະທຳໃໝ່ ສ້າງຖານະຄອບຄົວໃຫ້ຮັ່ງມີເຂັ້ມແຂງ. ເວົ້າສະເພາະການແຕ່ງດອງເຖົ້າແກ່ບູຮານທ່ານໃຫ້ຄວາມເຫັນວ່າ ເປັນພິທີສຳຄັນໃນໄລຍະໜຶ່ງຂອງຊີວິດ ເພາະທ່ານຖືວ່າການເອົາຍິງຫຼືຊາຍມາຈັບຄູ່ສ້າງຄອບຄົວກັນ ຄອບຄົວຈະໄປໃນທາງທິດໃດຢູ່ທີ່ຄົນຄູ່ນັ້ນຈະນຳພາໄປ.ສະນັ້ນນອກຈາກການສົມພົງຫຼືບໍ່ສົມພົງກ່ຽວກັບວັນ ເດືອນປີ ແລ້ວຍັງມີສ່ວນປະກອບສຳຄັນອີກຢ່າງໜຶ່ງຄືລືກແຕ່ງດອງ. ດັ່ງນັ້ນຜູ້ເປັນພໍ່ແມ່ຄວນຮູ້ໄວ້ ເພື່ອປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງດັ່ງນີ້: 1. ເດືອນທີ່ນິຍົມແຕ່ງດອງຄືເດືອນຄູ່ອັນໄດ້ແກ່ ເດືອນຍີ່( ເດືອນສອງລາວ ), ເດືອນສີ່, ເດືອນຫົກ, ເດືອນສິບ ແລະ ເດືອນສິບສອງ. 2. ວັນແຕ່ງດອງ:ນິຍົມເອົາມື້ອອກໃໝ່ ແລະມື້ແຮມບໍ່ກ່ຽວກັບວັນທີ ແລະວັນໃນສັບປະດາ( ອາທິດ, ຈັນ, ອັງຄານ, ພຸດ, ພະຫັດ, ສຸກ, ເສົາ ) ຖືເອົາວັນຫົວຮຽງໝອນ ເປັນວັນສິລິມຸງຄຸນ. 3. ວັນຫົວຮຽງໝອນ:ການແຕ່ງດອງທ່ານໃຫ້ເອົາວັນຫົວຮຽງໝອນຫຼືຄຽງໝອນເປັນຫຼັກ, ເວັ້ນວັນຈົມ ແຕ່ຈະຖືກວັນຟູຫຼືບໍ່ ແມ່ນບໍ່ເປັນຫຍັງ. ວັນຫົວຮຽງໝອນຄືວັນທີ່ສົມຄວນແຕ່ງດອງມີດັ່ງນີ້: ມື້ອອກໃໝ່ໄດ້ແກ່ຂຶ້ນ 6, 7, 10, 11, 12, 13 ຄຳ່; ສ່ວນມື້ແຮມ ໄດ້ແກ່ແຮມ 3, 7, 9,13ຖ້າແຕ່ງຕາມວັນດັ່ງກ່າວຖືວ່າດີຫຼາຍ. ວັນຫ້າມແຕ່ງດອງ:ວັນຫ້າມແຕ່ງດອງມີດັ່ງນີ້: - ມື້ອອກໃໝ່ ຂຶ້ນ 1 ຄຳ່ຫົວສວມຂາລົງຄືຫັນຫົວລົງ ແລະຫົວຝ່າຍຊາຍສວມຢູ່ທີ່ຂາຝ່າຍຍິງບໍ່ດີຜູ້ຊາຍຈະຕາຍກ່ອນຂຶ້ນ 14 ຄຳ່. ຫົວສວມຂາຂຶ້ນຄືຫົວຝ່າຍຍິງຢູ່ທີ່ຂາຝ່າຍຊາຍບໍ່ດີຜູ້ຍິງຈະຕາຍກ່ອນຖ້າຂຶ້ນ 2, 3, 8,9 ,15 ຄຳ່ບໍ່ດີ ແຕ່ງແລ້ວຈະຢ່າຮ້າງກັນ, ຖ້າຂຶ້ນ 4 – 5 ຄຳ່ ເອົາຫົວລົງບໍ່ດີຢູ່ນຳກັນເຄິ່ງເດືອນຈະຕາຍຈາກກັນ. - ມື້ແຮມຖ້າແຮມ 1 ຄຳ່ ເອົາຫົວລົງບໍ່ດີຢູ່ດ້ວຍກັນຈະຕາຍຈາກກັນກ່ອນໄວອັນຄວນ, ຖ້າແຮມ 2,5,15 ຄຳ່ຕີນຢັນກັນຜູ້ຍິງຈະຕາຍ ເມື່ອເກີດລູກ; ຖ້າແຮມ 4,10,12,14ຄຳ່ ຫົວຊົນກັນບໍ່ດີຈະໄດ້ຢ່າຮ້າງຈາກກັນ; ຖ້າແຮມ 6,8,11 ຄຳ່ ທ່ານວ່າບໍ່ດີຜູ້ຍິງຈະຕາຍກ່ອນ. ດັ່ງນັ້ນ, ເຖົ້າແກ່ບູຮານຈຶ່ງຫ້າມແຕ່ງດອງໃນວັນດັ່ງກ່າວ. ແຕ່ຖ້າໄດ້ແຕ່ງໄປແລ້ວວິທີແກ້ກໍຄື ໃຫ້ໄຫວ້ພະສູດມົນທຸກວັນຈະມີອາຍຸຍືນນານດ້ວຍກັນ.